Traditional to Digital Literacy: The Case of Turkey

© Media Watch 8 (1) 89-99, 2017
ISSN 0976-0911 e-ISSN 2249-8818
DOI: 10.15655/mw/2017/v8i1/41268
 

Traditional to Digital Literacy: The Case of Turkey

AYSE ASLI SEZGIN
Osmaniye Korkut Ata University, Turkey
 
Abstract
New arguments found ground after the revolution of Gutenberg and importance of reading being elevated in comparison to addressing, delivering original hand writings to masses by copying (Warschauer, 2007) and after centuries, reaching the point of electronic literacy with many innovations. These arguments reached a point suggesting that electronic literacy has also reached its “end”. Can the
question “is history backtracking in the new millennium” as suggested by Eco (2012) can help us while seeking the answer for the question “what comes after electronic literacy?” In this study, societies that are yet to experience electronic literacy shall be evaluated with a critical perspective under the scope of the example of Turkey, along with new variations that may come about after electronic literacy.
 
Keywords: Literacy, digital literacy, electronic literacy, digital learning, e-learning
 
References
 
Bawden, David. (2008). Originsandconcepts of digitalliteracy. DigitalLiteracies: Concepts, PoliciesAndPractices, 30, 17-32.
Baysal, Aydan Şen, Çakır, Hüseyin, Toplu, Mehmet. (2015). Açık eğitim kaynaklarının gelişimi ve Türkiye’de uygulama alanları. Türk Kütüphaneciliği, 29 (3), 461-498.
Buckingham, David. (2010). Definingdigitalliteracy. InMedienbildung in neuenKulturräumen.VS VerlagfürSozialwissenschaften, 59-71.
Dobson, Teresa, Willinsky, John. (2009). Digitalliteracy. The Cambridge Handbook of Literacy, David Olson, Nancy Torrance (ed.), Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Eco, Umberto. (2012). Yengeç adımlarıyla, sıcak savaşlar ve medyatik popülizm. İstanbul: Doğan Kitap.
Gasouka, M., Kapaniaris, A., Arvanitidou, Z., Foulidi, X., &Raptou, E.(2014). Folk cultureanddıgıtalenrıchedbooks: thecasestudy of thedıgıtalenrıchedtool “e-anagnosıs”. Serdar Arslan (çev.), Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(1), 87-102.
Gates, V., Jacobson, E., Degener, S. (2004). Printliteracydevelopment. USA: PresidentandFellows of Harvard College.
Gee, J.Paul. (2012). Theoldandthenew in thedigitalliteracies”. TheEducational Forum, 76: 418-420.
Gilster, Paul. (1997). Digitalliteracy. New York: John Wiley&SonsInc
Gökdaş, İbrahim, Kayri, Murat. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açisindan sorunlar, çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2).
Green, Hannah, Honnon, Celia, (2007). Theirspace, educationfor a digitalgeneration. London: Demos.
Güneş, Firdevs. (1994). Okur-yazarlık kavramı ve düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, DOI: 10.1501/Egifak_000000036827(2), 499-507.
Hançer, Ahmet. (2010). Türkiye’de e-öğrenmenin bugünü ve geleceği. Türkiye’de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar. Gonca Telli Yamamato, Uğur Demiray, Mehmet Kesim (Ed.),ISBN: 978-605-88891-2-5 Ankara: Cem Ofset
Harste, Jerome C. (2003). What do wemeanbyliteracynow? VoicesfromtheMiddle, 10 (3), 8-12.
Hutchison, A., Beschorner, B., Schmidt-Crawford, D. (2012). Theuse oftheipadforliteracylearning. The Reading Teacher,DOI: 10.1002/TRTR.01090, 66 (1), 15-23. Retrievedfrom: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/TRTR.01090/epdf
Jones, Barbara, Flannigan, Suzanne. (2006). Connectingthedigitaldots: Literacy of the 21st century. EducauseQuarterly, 29(2), 8-10.
Keefe, Elizabeth B., Copeland, Susan. (2011). What is literacy? Thepower of a definition.ResearchandPracticeforPersonswith Severe Disabilities, 36 (3-4), 92-99.
Kennedy, Eithne, Dunphy, Elizabeth, Dwyer, Bernadette, Hayes, Geraldine, McPhillips, Therese, Marsh, Jackie, O’Connor, Maura, Shiel, Gerry (2012). Literacy in earlychildhoodandprimaryeducation.ISSN 1649-3362, Dublin: NationalCouncilforCurriculumandAssessment.Retrievedfrom:http://pt.twosides.info/download/Research_suggest_printed_books_remain_the_best_way_to_develop_literacy.pdf
Korkmaz, Özgen, Çakır, Recep, Tan, Serkan. (2015). Öğrencilerin e-öğrenmeye hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (3), 219-24.
Kurbanoğlu, Serap. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 723-747.
NSW Department of Educationand Training, (2010). Literacylearningandtechnology. Retrievedfrom http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/literacy/assets/pdf/packages/tech_lit_learn.pdf
Önal, İnci. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11(1), 101-121.
Öngöz, Sakine (2011). Bir öğrenme-öğretme aracı olarak elektronik kitap. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University.Retrievedfrom: http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27727.pdf
Pamuk, Sönmez, Çakır, Recep, Ergun, Mustafa, Yılmaz, Bayram, Ayas, Cemalettin. (2013). Öğretmen ve öğrenci bakış açısıyla tablet pc ve etkileşimli tahta kullanımı: Fatih projesi değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734, 13 (3), 1799-1822.
Peters, Otto. (2000). Digitallearningenvironments: newpossibilitiesandopportunities. International Review of Research in Open andDistance Learning, 1 (1), Retrievedfromhttp://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3/336
Prensky, Marc. (2009). H. sapiensdigital: Fromdigitalımmigrantsanddigitalnativestodigitalwisdom.Innovate: Journal of Online Education, 5 (3).
Saraç, Mehlika, Çiftçioğlu, Aydem. (2010). Örgütlerde e-öğrenme açılımı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29 (1), 29-52.
Siemens, George. (2013). Connectivism: A learningtheoryforthedigital age. InstructionalTechnologyandDistanceEducation, 2(1), 3–10.
Soydan, Ersoy. (2012). E-kitap teknolojisi ve basılı kitabın geleceği. Batman University International participatedScienceandCultureSymposium, 18-20 April 2012 Batman, Turkey, Journal of Life Sciences, 1(1), 389-399.
TDK, (2016). Büyük Türkçe Sözlük, Güncel Türkçe SözlükRetrievedfrom http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.57c151f45edf11.39635230
TED, Dijital eğitimde fırsatlar ve riskler: Bir yol ayrımının tarihsel tanıklığı. Retrievedfromhttps://www.ted.org.tr/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=4963&DOSYAISIM=DijitalEgitimdeFirsatlarveRiskler.pdf
TÜİK, (2015). Türkiye İstatistik Kurumu Eğitim İstatistikleri.
TÜİK, (2016). TÜİK Haber bülteni: İstatistiklerle kadın, 2015. Retrievedfrom http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21519
TYB, (2016). Türkiye Yayıncılar Birliği 7. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi, Retrievedfrom http://turkyaybir.org.tr/7-turkiye-yayincilik-kurultayi-sonuc-bildirgesi/#.V9KMO5iLTIU
UNESCO, (2016). International LiteracyDay 2015 is LiteracyandSustainableSocietiesRetrievedAugust 26, 2016 from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/ILD205 Literacyfacts1.pdf?utm_content=buffer78a35&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
VanderArk, Tom, Carri, Schneider. (2012). How digitallearningcontributestodeeperlearning. Getting Smart.
Warschauer, Mark. (2007). Theparadoxicalfuture of digitallearning. Learning Inquiry, 1 (1), 41-49.
Wood, Karen. (2011). Bridgingprintliteraciesanddigitalliteraciesusingstrategyguides.Journal of Adolescent&AdultLiteracy, 55 (3), 248-252.
Yamamoto, Gonca Telli, Demiray, Uğur, Kesim, Mehmet, (2010). Türkiye’de e-öğrenme gelişmeler ve uygulamalar.ISBN: 978-605-88891-2-5 Ankara: Cem Ofset.
 
 
A. Asli Sezgin is an assistant professor in the department of Political Science and Public Administration at Osmaniye Korkut Ata University, Turkey. Sezgin’s research focuses on communication studies, new media, social media, media literacy and higher education.